ZODIAC LIFESTYLE

Aries Lifestyle

Mar 21 − Apr 19
Alias: The Ram

Taurus Lifestyle

Apr 20 − May 20
Alias: The Bull

Gemini Lifestyle

May 21 − Jun 21
Alias: The Twins

Cancer Lifestyle

Jun 22 − July 22
Alias: The Crab

Leo Lifestyle

July 23 − Aug 22
Alias: The Lion

Virgo Lifestyle

Aug 23 − Sep 22
Alias: The Virgin

Libra Lifestyle

Sep 23 − Oct 22
Alias: The Scales

Scorpio Lifestyle

Oct 23 − Now 21
Alias: The Scorpion

Sagittarius Lifestyle

Now 22 − Dec 21
Alias: The Archer

Capricorn Lifestyle

Dec 22 − Jan 19
Alias: The Goat

Aquarius Lifestyle

Jan 20 − Feb 18
Alias: The Water Bearer

Pisces Lifestyle

Feb 19 − Mar 20
Alias: The Fish